Rahmat Saputra, Puput. 2013. “RESPON DAN KESIAPAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA”. Jurnal Pendidikan Agama Islam 10 (1):87-98. https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/1298.