Rahmat Saputra, P. (2013) “RESPON DAN KESIAPAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA”, Jurnal pendidikan agama Islam, 10(1), pp. 87–98. Available at: https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/1298 (Accessed: 4 March 2024).