Rahmat Saputra, Puput. “RESPON DAN KESIAPAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA”. Jurnal pendidikan agama Islam 10, no. 1 (June 3, 2013): 87–98. Accessed March 4, 2024. https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/1298.