[1]
Basyir, K. 2020. Fighting Islamic Radicalism Through Religious Moderatism in Indonesia: An Analysis of Religious Movement. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. 21, 2 (Oct. 2020), 205–220. DOI:https://doi.org/10.14421/esensia.v21i2.2313.