Lutfianto, Lutfianto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta