Sunarto, Sunarto, Universitas Negeri Semarang, Indonesia