KHABARUL WAHID DALAM PANDANGAN ASY-SYAFI'I DALAM KITAB AR-RISALAH

Sholahuddin Zamzabela,1* Indal Abror2

   1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
   2 
   * Corresponding Author

DOI: https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1936

Abstract


Pada akhir abad kedua hijriah, ketika dunia Islam diramaikan dengan golongan yang menolak sunnah, baik keseluruhan ataupun yang wahid saja, Imam Syafi’i tampil sebagai seorang yang membela dan mempertahankan khabar al-wahid. Adapun yang dimaksud dengan khabar al-wahid dalam kitab al-Risalah adalah khabar yang berasal dari seseorang kepada seseorang yang lain hingga berakhir kepada Nabi saw atau berakhir kepada selain Nabi saw. Meski memiliki istilah yang hampir sama, khabar al-wahid memiliki titik perbedaan dengan khabar al- ahad atau dalam kajian `ulumul hadis lebih dikenal dengan istilah hadis ahad. Titik perbedaan tersebut terletak pada jumlah periwayat yang dimaksud pada masing-masing istilah. Ahad diartikan dengan jumlah yang lebih dari tiga tetapi tidak sampai derajat mutawattir, sementara Imam Syafi`i mengartikan wahid hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi. Walaupun demikian, keduanya mempunyai kesamaan bahwasanya khabarul wahid dan khabarul ahad tidaklah mencapai derajat mutawatir. Dalam kaitannya dengan penetapan khabar al-wahid sebagai hujjah, kriteria kehujjahan yang ditetapkan al-Syafi’ merupakan kriteria yang cukup ketat dan lengkap. Para ulama fikih dan hadis sebelumnya, hanya mensyaratkan perawi yang tsiqah dalam penerimaan khabar al-wahid tanpa ada syarat yang lain, sementara syarat yang ditetapkan oleh sl-Syafi’i ini tampaknya merupakan syarat digunakan oleh para ahli hadis dewasa ini dengan berbagai pengembangan.


Keywords


Khabar al Wahid; Imam Syafi'i; ar-Risalah

Full Text:

PDF

References


Abbas, Siradjuddin. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i. Jakarta: Pustaka Tarbiyah: 1995.

Ahmad, Muhammad dan Mudzakir, Ulumul Hadis. Bandung: Pustaka Setia. 1998.

al-Aqil, Muhammad bin Abdul Wahhab. Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi’i terj. Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 2005.

Amin, Kamaruddin. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. Jakarta: Hikmah. 2009.

al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit. al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah. Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyah. 1988.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. Kakbah dan Problematika Arah Kiblat. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam. 2013.

Chalil, Moenawar. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.

Al Hadi, Abu Azam. “Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Zakat Madu”. Jurnal Al Hikmah. II. 2012.

Hajar, Ibn. Nukhbatu al-Fikr fi Mustalahi Ahl al-As|ar. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2006.

Hamang, M. Nasri. “Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat”. Jurnal Hukum Diktum. I. 2011.

Hanafi, Muchlis M. Imam Syafi’i: Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi’i. Tangerang: Lentera Hati. 2013.

Ismail, M. Syuhudi. Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang. 2014.

Jamaluddin. “Intensitas Ahl al-Hadits dan Ahl al-Fiqh Dalam Menetapkan Hukum Islam”. Jurnal Tribakti. II. 2005.

Khon, Abdul Majid.Ulumul Hadis. Jakarta: Amzah. 2011

Ma’arif, Majid. Sejarah Hadis terj. Abdillah Musthafa. Jakarta: Nur al-Huda. 2012.

Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an. Al-Quddus; Al-Qur’an dan Terjemahnya. Kudus: Muborakatan Thoyyibah. TT.

MZ, Shofiyullah. Epistemologi Ushul Fikih al-Syafi’i. Yogyakarta: Cakrawala Media. 2010.

Najib, Agus Moh. Imam Al- Syafi’i Menggagas Unifikasi Hukum Menolak Liberalisme. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press. 2008

al-Qasimi, Muhammad Arif Billah. Taisir Usul al-Hadis. Hyderabat: Jami’ah ‘Aisyah Li al-Niswan. 1434 H.

al-Qaththan, Manna’. Mabahis Fi ‘Ulum al-Hadis. Kairo: Wahbah. 1992.

Rahman, Fatchur. Ikhtisar Musthalahu al-Hadis. Bandung: al-Ma’arif. 1981

Rajab, Masbukin. “Pemikiran Imam Syafi’I Tentang al-Hadits dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam”. Jurnal Madania. II. 2016.

Roibin. Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Sati, Pakih . Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab. Yogyakarta: Kana Media. 2014.

al-Shalih, Subhi. Membahas Ilmu-ilmu Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.

al-Shalih, Subhi. Ulum al-Hadis wa Mustholahuhu. Beirut: Dar al-llm al-Malayin. 1984.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.

Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. Metodologi Penelitian Hadis. Yogyakarta: TH-Press. 2009.

Suryadilaga, M. Alfaih. dkk). Ulumul Hadis. Yogyakarta: Teras. 2010.

Suwaidan, Tariq. Biografi Imam Syafi’i: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid terj. Iman Firdaus. Jakarta: zaman. 2007.

al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. al-Risa>lah (tq) Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. TT.

al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. Al-Risa>lah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih terj. Masturi & Asmui Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015

al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. al-Risalah. TT: Al-Aqsha. TT.

al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. Al-Umm Jilid 9. TT: Dar al Wafa. 2001.

Syahidin. “Penolakan Hadis Ahad dalam Tinjauan Sejarah Inkar Sunnah”. Jurnal Tsaqofah & Tarikh. III. 2018.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. Biografi Imam Syafi’i: Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya terj. Abbas Sungkar. Solo: Aqwam. 2013.

Talib, Abdul Latip. Imam Syafi’i: Pejuang Kebenaran. Jakarta: Erlangga. 2013.

at-Thahan, Mahmud. Taisir Mustholah al-Hadis. Jeddah: Haramain. TT.

at-Thahan, Mahmud. Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi terj. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titian Ilahi Press & LP2KI. 1997.

Yaqub, Ali Mustaafa. Kritik Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995

Zahw, Muhammad Abu. al-Hadits wa al-Muhadditsun. Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi. 1983.

Zuhri, Muh. Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2011.

CD-ROM Mausu’ah al-Hadits.

Software Lidwa Pustaka

Sumatrea pdf, Kamus Online al-Munawwir, hlm. 318.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Indal Abror

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Indexed By:

 

 

 

 

Jurnal Living Hadis

ISSN 2528-7567  |   E-ISSN 2548-4761

Accredited by Director General of Research and Development Research and Development of the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia. Decree No: 36/E/KPT/2019

 

Creative Commons License

This work is licensed under 
a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International(CC BY-NC-SA 4.0).