Yahudi di Madinah: Kontribusinya terhadap Nabi Muhammad SAW

Authors

  • Fina Fatmah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1377

Keywords:

Yahudi, politik, Madinah

Abstract

Tulisan ini berusaha memaparkan mengenai hubungan antara Yahudi di Madinah dengan Nabi Muhammad sehingga mempengaruhi terhadap perkembangan politik yang dijalankan Nabi. Relasi antara orang-orang Yahudi dan Nabi Muhammad mengalami perbedaan dalam hal kepentingan politik masing-masing yang membuat keadaan di antara mereka menjadi disharmoni. Dalam tulisan ini akan dibahas pula mengenai kontribusi Yahudi di Mekkah terhadap ajaran agama Islam yang diadopsi dari mereka. Hal itu tidak lepas dari peran orang yang mengasuh Nabi sejak kecil, Abdul Muthalib dan Abu Thalib sebagai penerus cita-cita besar nenek moyang bangsa Quraish untuk menguasai daulat Quraish.

Abstract viewed: 1622 times | PDF downloaded = 2900 times

References

Abazhah, Nizar. 2014. Fi Madinah ar Rasul. Terj. K.H. Asy’ari Khatib, Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam. Jakarta: Zaman.

Abdullah, Zulkarnaini. 2007. Yahudi dalam al Qur’an: Teks, Konteks, dan Diskursus Pluralisme Agama. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Anwar, Khoirul. 2006. “Relasi Yahudi dan Nabi Muhammad di Madinah: Pengaruhnya terhadap Politik Islam. Al Ahkam. Vol. 26. No. 2.

Blair, John C. 1925. The Source of Islam. Diarabkan oleh Malik Muslimani, Mashadir al Islam. India: The Christian Literature Society for India.

Gatje, Helmut. 1997. The Qur’an and Its Exegesis. Oxford: Oneworld.

Gil, Moshe. 1984. “The Origin of the Jews of Yathrib,” Jerussalem Studies in Arabic and Islam. No. 4.

Haykal, Husein. 1993. The Life of Muhammad. Trans. Ismail Raji al Faruqi. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Jacobs, Louis. 1995. The Jewish Religion: A Companion. Oxford: Oxford University Press.

Karim, Khalil Abdul. 2002. Hegomoni Quraisy: Agama, Budaya dan kekuasaan. Yogyakarta: LkiS.

Peters, F.E. 1994. Muhammad and the Origins of Islam. New York: State University of New York Press.

Sirry, Mun’im. 2015. Kontroversi Islam Awal: Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionis. Cetakan ke-1. Bandung: Mizan Pustaka.

Watt, William Montgomery. 2007. Muḥammad Prophet and Statesman, terj. A. Asnawi, Muḥammad Sang Negarawan. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Diglossia.

Wolfensohn, Israel. 1972. Tarikh al Yahud fi Bilad al arab fi al Jahiliyyah wa Shadr al Islam. Mesir: Mathba’ah al I’timad bi Shari’ al Akbar.

Downloads

Published

2018-05-08

Issue

Section

Articles