Muhdas Perspektif KH. Moh. Syihabuddin Muhsin (Pemahaman Hadis-Hadis Bid’ah versi Tokoh Lokal)

Main Article Content

Arif Nursihah

Abstract

“Misunderstanding often causes a quarrel, even to understand traditional collection of stories relating words or deeds of Muhammad. Now, some of Moslems judge one each other just for getting title“ahl sunna” and claim other to “ahl bida’” without thinking about togetherness which is more important. Although it’s a complicative problem but has to be solved. One of the ways is reinterpreting hadith about muhdas especially by Indonesian personage. This article aims to get an Indonesian muhdas view and his understanding of hadith method.”

Article Details

How to Cite
Nursihah, Arif. “Muhdas Perspektif KH. Moh. Syihabuddin Muhsin (Pemahaman Hadis-Hadis Bid’ah Versi Tokoh Lokal)”. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (January 22, 2011): 181–208. Accessed July 23, 2024. https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/121-10.
Section
Articles

References

CD-ROM Mausu’ah al-Ḥadis al-Syarif. Tt: Global Islamic Software. 1997.

DVD-ROM al-Maktabah al-Syāmilah. Solo: Ridwana Press. 2005.

Al-Fiqhi, ‘Ali Ibn Muhammad Nasir. al-Bid’ah Dawabituha wa Ataruha al- Syay’ fi al-Ummah, .Madinah: Universitas Islam Madinah. t.th.

Al-Ghazaly, Mohammad. Bukan dari Ajaran Islam; Taqlid, Bid’ah dan Khurafat. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1994.

Al-Hasani, Alawi al-Maliki. Mafahim Yajib an Tusahhah. Cairo: Dar Jawami’ al-Kalim. Tth.

Hidayat, Syamsul. Konsep Sunnah-Bid‘ah dalam Muhammadiyah dan Implikasinya dalam Memahami Agama dan Budaya dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol 8 No. 2, Juli–Desember, 2006.

Hsubky, Badruddin. Bid’ah-Bid’ah di Indonesia. Jakarta: Gema Insani. 2004.

Isma’il, Syuhudi. Hadis Nabi yang Tekstual dan Kotekstual, Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.

Kabbābī, Muḥammad Hisyām. Ensiklopedia Akidah Ahlusunah; Syafa’at,

Tawasul dan Tabaruk, terj. Zaimul Am. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2007.

Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjaj. Usul al-Hadis ‘Ulumuha w Mustalahuh. Beirūt: Dar al-Fikr.1989.

Laporan Tahunan Dewan Santri Pondok Pesantren Perguruan K.H. Zainal Musthafa Sukahideng, Tahun Akademik 2008-2009.

Mahfudz, Ali. Bahaya Bid’ah dalam Islam, terj. Ja’far Sujarwo dan Rahnip. Surabaya: Pustaka Progressif. 1985.

Miri, Djamaluddin. Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999). Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dengan Penerbit Diantama. 2005.

Muḥsin, M. Syihābuddin. Mansyurat Diniyyah. (tidak diterbitkan)

Muḥsin, M. Syihabuddin. Sekilas tentang Pengertian Tawassul. Yogyakarta: Gama Media. 2002.

Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, edisi kedua. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 2002.

Najwah, Nurun. Ilmu Ma’anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Cahaya Pusaka. 2008.

Al-Qaradhawi, Yusuf. Sunnah dan Bid’ah. Tt: Gema Insani Press. Tth. Rahman, Fazlur. Islam. Bandung: Pusaka. 1997.

Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. ‘Ulum al-Hadis wa Mustalahuh. Beirūt: Dar al-‘Ilm li al-Malayin. 1988.

Al-Ṣan’ānī, Muḥammad Ibn Ismā’il. Subul al-Salam; Syarh Bulug al-Maram min Jami’ Adillah al-Ahkam, Jilid I. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah. 2004.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Kriteria Sunnah dan Bid’ah. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999.

Al-Siba’i, Mustafa. Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni, terj. Nurcholis Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.

Al-Syaqiri, Muḥammad ‘Abd al-Salam Khadr. Al-Sunan wa al-Mubtada’at al-Muta’alliqah bi al-Azkar wa al-S{alawat. Beirut: Dar al-Fikr. Tth.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. al-I’tisam. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi. 1997.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, al-I’tisam, terj. Shalahuddin Sabki, dkk, dalam Edy Fr dan Fajar Inayati. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

Suryadi. Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi. Yogyakarta: Teras. 2008.

Tim Mahasiswa Jurusan TH-Khusus Angkatan ’07 UIN Sunan Kalijaga dalam Mu’ammar Zayn Qadafy (ed). Yang Membela dan Yang Menggugat. Yogyakarta: Interpena. 2011.

Al-Uṡaimin, Muḥammad Ibn Ṣāliḥ. Kesempurnaan Islam dan Bahaya Bid’ah, terj. Ahmad Masykur MZ. Riyadh: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah. 2007.

http://www.pstkhzmusthafa.or.id, diakses pada 17 Mei 2010.

http://www.pesantrenvirtual.com, diakses pada 15 Januari 2011.