Methodology of Hadith Content Criticism: A Study on the Thought of Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi

Main Article Content

Tasmin Tangngareng

Abstract

This article examines Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi’s thought on the subject of methodology of criticism of the Prophet’s hadith content (matan). Al-Adlabi is a hadith scholar who has significat influence on the research methodology of hadith content. In his work entitled Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama al-Hadith al-Nabawiy, al-Adlabi outlines that the background necessitating the importance of the research methodology of hadith content comprises two factors, namely, there have been occurrences of falsification of the Prophet’s hadith at the time of transmission, and there has been a spread of al-wahm, that is, some errors or mistakes in the transmission of the Prophet’s hadith. To determine the quality of a hadith content, al-Adlabi put forward four standards for the validity of hadith content, they are: a), not contradicting to the instructions of al-Qur`an; b), does not conflict with more authentic hadith; c) does not conflict with a healthy mind, senses and history; d) the composition of its statements does not show the characteristics of prophethood. Al-Adlabi’s thought on the methodology of criticism of hadith content obviously worth further discussion. Hence, further study and deeper digging is required in order to give birth to more accurate, constructive, and comprehensive ideas.

[Kritik hadis merupakan sesuatu yang penting dalam menilai suatu hadis diterima atau ditolaknya. Kajian atas krtiik hadis terutama kritik sanad sudah banyak dilakukan oleh ulama, sebaliknya kajian atas matan belum banyak. Artikel ini mengkaji Pemikiran Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi tentang Metodologi Kritik Matan Hadis. Al-Adlabi adalah pakar hadis yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap metodologi penelitian matan hadis. Dalam karyanya yang berjudul Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama al-Hadis al-Nabawiy, al-Adlabi menguraikan bahwa latar belakang pentingnya metodologi penelitian matan hadis disebabkan dua faktor yaitu, telah tersebarnya pemalsuan hadis pada masa periwayatan, dan tersebarnya al-wahm yakni berbagai kekeliruan dalam periwayatan hadis. Untuk menentukan kualitas matan suatu hadis, maka al-Adlabi mengemukakan empat tolok ukur kaedah kesahihan matan hadis, yaitu; tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur`an; tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera dan sejarah; susunan pernyatannya tidak menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Pemikiran al-Adlabi tentang metodologi kritik matan hadis, kelihatannya sangat urgen untuk diperbincangkan lebih lanjut. Oleh karenya, masih diperlukan telaah pemikiran dan perbincangan yang lebih dalam, guna melahirkan ide-ide pemikiran yang lebih akurat, konstruktif, dan komprehensip.]

Article Details

How to Cite
Tangngareng, Tasmin. “Methodology of Hadith Content Criticism: A Study on the Thought of Salah Al-Din Bin Ahmad Al-Adlabi”. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 17, no. 1 (April 1, 2016): 97–110. Accessed June 1, 2023. https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/171-08.
Section
Articles

References

Al-Qur`an al-Karim.

Abu Rayyah, Mahmud. Adwa `Ala al-Sunnah al- Muhammadiyah aw Difa`an Hadis (Mesir: Dar al-Ma`arif, t.th.

Abu Syuhbah, Muhammad. Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah (Kairo: Majma` al- Buhus al-Islamiyyah, 1389 H/1969 M.

Al-Adlabi,Salah al-Din bin Ahmad. Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama’ al-Hadis al-Nabawiy. Cet. I; Bair-t: Mansyurat Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983

Amin, Ahmad. Fajr al-Islam (Kairo: Maktabah al- Nahdah, 1975.

Al-Asqalani, Syihab al-Din Abi Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar. Nuzhat al-Nazar Syarh Nuhbat al-Fikr. Kairo: Matba`ah Istiqamah, 1368H.

Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad. al-Misbah al- Munir Fi Garib al-Syarh al-Kabir, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1398 H/1978 M.

H.A. Salam, Bustamin M. Isa. Metodologi Kritik Hadis. Cet. I; Jakar ta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

H.M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyaf iq, Pengantar Penerjemah dalam al-Adlabi, edisi terjemahan dengan judul Kritik Metodologi Content Hadis. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004

Hasan, Abd. Kadir. Ilmu Mushtalah Hadis. Cet. VII; Bandung: CV. Diponegoro, 2002

Ismail, H. M. Syuhudi. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

_______. Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkarnya dan Pemalsunya (Jakarta: Gema Insani Press, 1995

_______. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

al-Jawzi, Ab- Fajr `Abd al-Rahman bin Ali bin. Kitab al-Mawduat, juz I. Beirut: D±r al-Fikr, 1403H/1983 M

Khallaf, Abd al-Wahhab. Ilmu Ushul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam,1397 H/1977 M

Al-Khatib Muhammad Ajjaj. Ushul al-Hadis `Ulumuhu wa Mushtahuhu .Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.

Ma’luf, Luwis. al-Munjid fi al-Lugah (Bair-t: D±r al-Masyriq, 1978

Mahmud, Abd. Halim. al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha (Kairo: Dar al-Katib al-Arabiy, 1967 M.

Mustafa al-Siba`i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri` al-Islami . Beirut: al-Kutub al-Islami, 1978

Al-Qusyairi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim, Beirut: D±r al-Hadis al-Qahirah, 1994 M/1415 M

Rahman, Fazlur. Islamic Methodology in History. Karachi: Central Institut of Islamic Researh, 1965.

al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`as. Sunan AbU Dawud. Beirut: D±r al-Fikr, 1999

al-Saleh, Subhi. Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977 M.

Shabbaq,Muhammad. al-Hadis al-Nabawi.Riyadh: Maktabah al-Islamiy, 1392 H/1972 M.

Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur`an. Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994

Syaltut, Mahmud. Islam Aqidah wa al-Syari`ah. Kairo: Dar al-Qalam, 1966

Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah bi al-Syarh `Abd Allah Darraz. Mesir: al-Maktabah al-Tajirah al-Kubra, t.th.

Al-Syuyuti, Jalal al-Din Abd. Al-Rahman ibn Abi Bakar. Miftah al-Jannah fi Ihtijaj bi al-Sunnah. al-Madinah al-Munawwarah: Matba`ah al- Rasyiid, 1399 H/1979 M.

Yaqub, Ali Mustafa. Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.