The Ideology of Spiritual Practices in Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM)

Main Article Content

Nur Enanee Ezani
Nozira Salleh

Abstract

Malay martial arts is often associated with the practice that contains elements of superstitions. This can be seen when religious authorities such as the Department of Islamic Development Malaysia or popularly known as (JAKIM) and Selangor Islamic Religious Department (JAIS) published guideline books for martial arts associations in Malaysia according to Islam. Therefore, there is a martial arts association in Malaysia, namely Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) have a clear vision of upholding the original Malay Silat, especially Malaysian martial arts, and clean from all superstitions which are not align with the Islamic faith. Therefore, the approach of this study is to identify the ideology of spiritual practices found in PSSCM that are free from superstitions and capable of educating morals and noble practices. This study uses a qualitative methodology based on content analysis and this study will analyze documents related to the ideology of spiritual practice in PSSCM. The study found that PSSCM has an ideology of spiritual practices that are aimed at educating the spiritual and the virtuous. This practice also does not conflict with the Islamic Shariᶜa. Therefore, PSSCM is not merely educating people to take care of themselves but also signaling them with good moral characters.

Article Details

How to Cite
Ezani, Nur Enanee, and Nozira Salleh. “The Ideology of Spiritual Practices in Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM)”. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 22, no. 1 (July 25, 2021): 77–89. Accessed August 12, 2022. https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/2400.
Section
Articles
Author Biographies

Nur Enanee Ezani, The National University of Malaysia

Research Centre of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies

Nozira Salleh, The National University of Malaysia

Google Scholar

Scopus ID: 57203589029

References

Al-Qur’an al-Karim

Abdul Rahman, Khaharuddin. “Adab dan Adat dalam Seni Silat Cekak Malaysia dalam Konteks agama Islam.” Konvensyen PSSCM IPT Peringkat Kebangsaaan, 26 Februari 2012: 3-15.

Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī. Sahih Bukhārī. Dār al-Salām li al-Nashri wa al-Tauziᶜ. 194 – 256H.

Abū al-Ḥusayn ‘Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawshādh al-Qushayrī an-Naysābūrī. Sahih Muslim. Dār al-Salām li al-Nashri wa al-Tauziᶜ. 206 – 261H.

Abū Daud, Sulayman bin al-Ashᶜāth. Sunan Abū Daud. Riyaḍ: Dār al-Salām li al-Nashri wa al-Tauziᶜ. 275H.

Al-Albani, M. Nashiruddin & Al-‘Ulyani, Ali Nafi’. Tawaṣṣul dan Tabarruk. Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 1998.

Anon. Konvokesyen Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia 2011 Zon Timur. (19 November 2011): 22 – 37.

Anon. Garis Panduan Silat dan Seni Mempertahankan Diri Menurut Islam, Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2016.

Anon. Garis Panduan Silat Menurut Islam, Malaysia: Jabatan Agama Islam Selangor, 2006.

Anon. Bidayatul Muhatadeen: Permulaan Bagi Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk. Selangor: Firdaus Press Sdn. Bhd, 2017.

Awang Drahman, Awang Nazarudin & Abdin Lubis, Maimun Aqsha & Hamzah, Mohd Isa. “Amalan Kerohanian Membentuk Disiplin Pelajar,” Simposium Pendidikan diPeribadikan: Perspektif Risalah An-Nur, (25 Januari 2017): 28 – 36.

Al-Ghazālī, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad. Terjemahan Ihyā’ Ulumuddīn: Jiwa Agama Jilid 1. Indonesia: Perc Menara Kudus. 1980.

Haji Ahmad, Halimah. “Hanafi Haji Ahmad dan Seni Silat Cekak,” Tesis, Sarjanamuda, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 1977/1978.

Ibnu Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Mukaddimah. Translated by Masturi Ilham, Malik Supar dan Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Ismail, Abdul Majid & Abdul Rahman, Khaharuddin. “Pendidikan Akhlak Menerusi Pantang Larang dalam Seni Silat Cekak Malaysia,” Regional Conference on Local Knowledge, (12 & 13 Oktober 2014): 1-19.

Ismail, Ahmad Munawar & Shahizan Ali, Mohd Nor. Mengenali Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016.

Ismail, Muhammad Husni. “Baiᶜat Menurut Para Mufassir”. Tesis, Falkutas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Edisi 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2005.

Manan, Syaepul. “Pembinaan Akhlak Mulia melalui Keteladanan dan Pembiasaan,” Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim 15, no. 1 (2017): 49 – 65.

Mohsin, Udah. “Tawaṣṣul: antara yang disyariatkan dan yang dipertikaikan”. Jurnal Islamiyyat. 1998. 35-45.

Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Suhaimi & Ramli, Zuliskandar & Musa, Mohamad Zain & Jusoh, Adnan. Alam Melayu: Satu Pengenalan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. Sharhu Riyāḍ al-Ṣalihīn. Translated by Ibrahim Ma’rouf. Mesir: Dar al-Manarah, 2003.

Norhayati Rafida, Nurul Husna & Safiyyah. “Perundingan Asas Penyebaran Dakwah Islam: Analisis Kerangka ke atas Perjanjian Zaman Rasulullah,” Global Journal al-Thaqafah 2, no. 1 (Jun 2012): 55-68. http://www.gjat.my

Islam dalam Membangunkan Modal Insan,” MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 8 (2007): 167-178. http://www.ukm.my/jmalim

Salleh, Nozira. “Kedudukan Tawaṣṣul dalam Islam”. Al-Hikmah, 5 (2013): 33-48.

Silat Cekak Malaysia. Persilatan, diakses tanggal 20 Februari 2020 dalam https://www.silatcekak.org.my/

Silat Cekak Malaysia. Perguruan, diakses pada tanggal 23 Februari 2020 dalam https://www.silatcekak.org.my/

Taufik, Egi Tanadi, and Dzalfa Farida Humaira. “Membumikan Pesan Damai Al-Qur’an (As-Salám) sebagai Media Komunikasi Bangsa.” An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam 12, no. 2 (2020): 95–112.

al-Tirmidhī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī. Jamiᶜ at-Tirmidhī. Dār al-Salām li al-Nashri wa al-Tauziᶜ. 200 – 279H.

Wan Mohar, Wan Mohd Dhaiyudeen Helmy (pnys.). Modul Teori Ujian Sijil Rendah PSSCM Universiti Utara Malaysia, (22 Julai 2007).